Rodinné Centrum Beruška Strakonice

DŮLEŽITÉ
RC Beruška - O nás - Stanovy

 Neustále doplňujeme oblečení a hračky do bazárku! Přijďte levně nakoupit!

 Nestíháte děti vyzvednout ve škole nebo doprovodit na kroužek? Zajišťujeme hlídání a doprovod ZDARMA po celý školní rok.

 

 Velmi si vážíme jakékoliv podpory Berušky

 číslo účtu: 2500571570/2010

  

 

AKTUÁLNÍ AKCE

Projekt ZAMĚSTNANÍ RODIČE, SPOKOJENÉ DĚTI 1.6.2018 Přijímáme přihlášky na doprovod dětí 1. stupně ZŠ zdarma ze školy, na kroužky a do klubu Berušky (otevřen po-pá 12:00 - 18:30 hod.... více

KONTAKT

Tel.: 773 165 696
Mail: info@rcberuska.cz
FB: F Najdete nás na Facebooku
více

PODPORUJÍ NÁS

Jihočeský kraj Evropská unie STARZ Město Strakonice Rossmann Terramitica síť MC Raiffeisenbank STYRAX, a.s.

Stanovy spolku

Rodinné centrum Beruška Strakonice, z.s.

 

„Máte-li malé dítě, dostáváte spolu s ním navíc nové oči a věci nedůležité se stávají důležitými. Vidíte věci z jiné perspektivy a potřebujete potkávat ty, kteří jsou na tom stejně jako Vy.“

 

Článek I

Název a sídlo

 

Rodinné centrum Beruška Strakonice, z.s. (dále též jen „spolek“) je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., a sídlí ve Strakonicích.

 

Článek II

Účel spolku

 

Posláním spolku je provozování rodinného centra (dále jen „RC“), které slouží pro vzájemné setkávání vícegeneračních rodin s dětmi, jejich komunikaci, výměnu zkušeností, neformální vzdělávání,  posilování schopností a dovedností dětí i rodičů. RC zajišťuje primární prevenci patologických jevů v rodině i ve společnosti, aktivně zapojuje rodiny do života v komunitě a staví svoji činnost na principu svépomocných skupin.

 

 

Článek III

Předmět činnosti

 

1. K podpoře svého poslání dle čl. 2 spolek provozuje zejména tyto činnosti:

 

a)       provozuje rodinné centrum

b)       zřizuje svépomocné skupiny prevence patologických jevů v rodině a ve společnosti

c)       posiluje prvořadou a nezastupitelnou úlohu rodiny a rodičovské výchovy

d)       organizuje programy pro aktivaci rodin

e)       učí děti zvyknout si na kolektiv, připravuje je na nástup do mateřské školy, obohacuje je o nové kamarády, vztahy a zkušenosti v prostředí vzájemné důvěry

f)         pracuje s dětmi a pečuje o ně

g)       nabízí vzdělávací programy pro děti, rodiče i prarodiče

h)       umožňuje rodičům se vzájemně společensky i neformálně stýkat, využívat vlastních schopností a znalostí

i)         vytváří prostor pro vícegenerační pospolitost

j)         pořádá akce pro širokou veřejnost

k)       podílí se na obnově tradic v obci

l)         spolupracuje s dalšími organizacemi v komunitě i s představiteli obce

 

2. K podpoře svého poslání může spolek realizovat též doplňkovou vedlejší činnost. Zisk z této vedlejší činnosti slouží výhradně pro financování hlavní činnosti a správy spolku. Nesmí být rozdělován zakladatelům či členům spolku.

 

 

Článek IV

Členové spolku

 

1. Členem spolku může být každá fyzická osoba starší 18let bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, která souhlasí s těmito stanovami a je připravena podporovat spolek tak, aby mohl naplňovat své poslání.

 

2. Členství ve spolku je dobrovolné a vzniká na základě přihlášky do spolku a zaplacením členského příspěvku, jehož výši určuje členská schůze.Svojí přihláškou vyjadřuje zájemce o členství svou vůli být vázán stanovami spolku a jeho dalšími vnitřními předpisy.

 

3. Členové mají právo

a) účastnit se členské schůze s hlasem rozhodujícím

b) účastnit se dopoledních akcí pořádaných spolkem za zvýhodněnou cenu

c) volit a být voleni do orgánů spolku

d) podílet se na činnosti spolku

e) požadovat na členské schůzi od členů orgánů spolku informace týkající se fungování spolku

 

4. Členové mají povinnost

a) chovat se čestně vůči spolku i ostatním členům a přispívat k naplňování poslání spolku

b) dodržovat stanovy i vnitřní předpisy spolku a řídit se rozhodnutími spolkových orgánů

c) řádně a včas platit členské příspěvky, o jejichž výši rozhoduje členská schůze

d) šetrně zacházet s majetkem spolku a chránit ho před poškozením

 

5. Členství ve spolku zaniká

a) úmrtím člena

b) dnem, kdy byl spolku doručen písemný projev vůle člena vystoupit ze spolku

c) dnem, kdy bylo členovi doručeno rozhodnutí o vyloučení

d) pokud člen neuhradí členský příspěvek ani po výzvě spolku, přestože na tento následek (hrozící zánik členství) byl ve výzvě výslovně upozorněn

 

 

Článek V

Orgány spolku

 

1.  Orgány spolku jsou:

a) členská schůze – nejvyšší orgán spolku.

b) Rada spolku – výkonný orgán spolku.

c) předseda spolku – statutární orgán spolku.

 

2. Rada je výkonným orgánem spolku. Je tříčlenná a její členové jsou voleni členskou schůzí na tři roky. Po svém zvolení členové rady ze svého středu vyberou předsedu, 1.místopředsedu a 2.místopředsedu spolku.

 

3. Rada řídí spolek v období mezi členskými schůzemi. Stará se o běžný chod spolku. Při své činnosti je Rada vázána rozhodnutími členské schůze a schváleným rozpočtem. Rada spolku může obsadit pracovní místa organizačních pracovníků mateřského centra. Jsou jimi fyzické osoby, které souhlasí s předmětem  činnosti a cíli spolku. Tito pracovníci jsou  ke spolku v pracovně právním vztahu, případně v jiném vztahu a za svou činnost mohou obdržet odměnu.

 

4. Jménem spolku je oprávněný jednat každý člen rady samostatně. Členové rady při zastupování spolku jednají vždy v zájmu spolku.

 

5. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Může rozhodnout o všech věcech, které se týkají spolku. Schází se nejméně jednou ročně. Rada svolá členskou schůzi i dříve, vyžadují-li to zájmy spolku nebo požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina členů spolku.

 

6. Pozvánku na členskou schůzi rozesílá Rada všem členům spolku nejméně 14 dní před termínem konání členské schůze.

 

7. Členská schůze je usnášení schopná za účasti nejméně poloviny členů spolku. Zjistí-li se při zahájení schůze, že není splněna tato podmínka, předsedající svolá novou členskou schůzi. Ta se koná nejdříve za
1 hodinu a je usnášení schopná, účastní-li se jí nejméně pětina členů spolku. Nepřítomní členové se mohou členské schůze zúčastnit v zastoupení jiné osoby, kterou zplnomocní k jednání. Zplnomocnění nemusí být úředně ověřeno.

 

8. Pro přijetí rozhodnutí členské schůze je třeba, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů. Pro rozhodnutí o změně stanov, zrušení spolku, naložení s likvidačním zůstatkem nebo přeměně spolku je zapotřebí hlasů dvou třetin všech členů spolku.

 

9. Členská schůze může přijímat rozhodnutí i formou hlasování per rollam. Podmínky pro vyhlášení a průběh hlasování per rollam stanoví členská schůze nebo Rada spolku. Pro účely posouzení usnášeníschopnosti při hlasování per rollam se hlasující člen považuje za přítomného na členské schůzi.

 

10. Rada zajistí, aby byl z každého jednání členské schůze pořízen zápis, který bude na vyžádání zpřístupněn.

 

 

Článek VI

Dobrovolné zrušení spolku

 

1. Členská schůze může rozhodnout o dobrovolném zrušení spolku. K přijetí takového usnesení je třeba

souhlasu dvou třetin všech členů spolku.

2. Likvidační zůstatek bude předán jinému spolku, který sleduje podobný cíl.

 

 

Článek VII

První členové orgánů

 

Prvním statutárním orgánem spolku byla Ing. Petra Staňková.

 

  

Ve Strakonicích dne 21.12.2016


Reklama
Časté otázky k fungování centra ČP servis